ÁSZF

ÁSZF letöltése pdf formátumban

1. Általános

Jelen feltételek az ECOOL Kft. által kiadott számlával, szállítólevéllel, kenőanyag értékesítési szerződéssel, esetleges fluid management szerződéssel, és minden egyéb, a kenőanyag értékesítéssel kapcsolatos dokumentummal összhangban értelmezendő. Az eladási- és szállítási feltételeinktől eltérő üzleti feltételeket csak írásban áll módunkban elfogadni.

 

2. Ajánlat közlése és megrendelés.

Ajánlatainkra az ajánlat érvényességi idején belül az ajánlati kötöttség szabályai vonatkoznak. Ajánlati érvényesség idején túl az ajánlat írásbeli meghosszabbítása lehetséges. Az első megrendelés csak írásbeli visszaigazolás vagy teljesítés esetén tekinthetők elfogadottnak.

 

3. A szerződéstől való elállás, vis major, felelősség

Vis major és más elháríthatatlan események esetén az Ecool Kft.. a szállítást ezek tartamára korlátozhatja, beszüntetheti, vagy a szerződéstől elállhat. Vis majornak minősülnek különösen a munkaviták, üzemzavarok, halaszthatatlan javítások a gyártóüzemben, bármilyen jellegű hatósági intézkedések, nyers és segédanyagok hiányos kézhezvétele vagy elkésett, illetőleg korlátozott szállítása, áram-,víz- és adott esetben gázkimaradás, szállítóeszközök hiánya, közlekedési nehézségek, háború, felkelés és hasonlók, továbbá minden más elháríthatatlan esemény. Amennyiben kártérítésre lenne kötelezett az Ecool Kft., felelőssége a szándékos és súlyosan gondatlan károkozásért való felelősségre korlátozódik. A közvetett és következménykárokra a felelősséget kizárja.

 

4. Szállítás, mennyiség-megállapítás

A szállítási határidők betartása csak kifejezett írásbeli visszaigazolás esetén kötelező. Az Ecool Kft. nem felel a határidőben történő elküldésért, ha a rakodási lehetőségek és kocsi rendelkezésre bocsátások területén olyan akadályok merülnek fel, amelyekért nem felelős, és ezek miatt a határidőben történő elküldés nem lehetséges. Kereskedő általi elküldéses értékesítés esetén a kárveszély akkor száll át, amikor az árukat a kereskedő elküldésre átadja, vagy azokat a kereskedőtől elküldésre átveszik. Magán végfelhasználók részére történő értékesítés esetén a kárveszély a vevő birtokba lépésével száll át. Amennyiben az elküldés és / vagy kézbesítés a vevőnek felróható okból késik vagy a vevő egyéb okból átvételi késedelembe kerül, úgy a kárveszély ezekben az esetekben is átszáll a vevőre. Az áruk árfelszámítás alapjául szolgáló mennyiségét az ECOOL Kft. határozza meg, és ez a feladáskori állapot szerint kerül elszámolásra.

 

5. Minta és minőség meghatározás

Az elemzési adatok és az egyéb minőségi jellemzők legjobb tudásunk szerint megfelelnek ismereteink és fejlesztéseink aktuális állapotának. A minták és próbák megfelelnek a termékek átlagos minőségének, kivéve, ha egy külön határidőhöz kötött speciális tulajdonságokra vonatkozó megállapodásra kerül sor. Az ECOOL Kft. szavatol azért, hogy a termék megfelel a csomagoláson feltüntetett minőségi feltételeknek.


6. Minőségi kifogások

A partner a terméket a szállított mennyiség, valamint a csomagolás tekintetében megvizsgálja, és a csomagolás hibáját, továbbá a mennyiségi hiányt köteles átvételkor – mind a partner, mind a szállítással megbízott cég képviselőjének aláírásával ellátva – írásban megküldeni az ECOOL Kft.-nek. Ezen írásos észrevétel megérkezését követően mennyiségi, illetve a csomagolás tekintetében tett további észrevételeket az ECOOL Kft. nem köteles figyelembe venni. Amennyiben a vevő kereskedő, köteles minden felismerhető, amennyiben nem kereskedő, minden nyilvánvaló hibát, mennyiségi hiányt vagy téves szállítást az áru rendeltetési helyre történő megérkezésekor, az átvételkor még a felhasználás előtt írásban jelezni. További feltétel, hogy az áru még az eredeti lezárt állapotban legyen és az árut időközben a rendeltetési állomás nem küldte tovább. A vevő köteles a szállítóval szembeni esetleges igények megóvásáról gondoskodni. Minőségi kifogás esetén azonnal írásos reklamációt kell küldeni, a maradékokat az eredeti csomagolásban, adott esetben a használatban lévő árukat is biztosítani kell. Az eladónak meg kell adni a lehetőséget, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyszínen a kifogás megvizsgálására. Alapos kifogás esetén társaságunk döntése alapján pótszállítással él, vagy árleszállítást ajánl fel. Amennyiben a vevő kereskedő, úgy az ECOOL Kft.-vel szembeni további igények érvényesítését kizárjuk, azokat is, amelyek nem kellékszavatossági igények.

Amennyiben a vevő nem kereskedő és az Ecool Kft. a pótszállításhoz való jogát gyakoroljuk, úgy a vevő jogosult a pótszállítás sikertelensége esetén a vételár leszállítására vagy választása szerint a szerződéskötés előtti állapot helyreállítására. A kártérítési igények elévülési ideje 1 év az igényt megalapozó körülményekről való tudomásszerzéstől, illetve attól az időponttól számítva, amelyben a vevőnek súlyos gondatlanság hiányban ezekről a körülményekről tudomást kellett volna szereznie. Ez nem vonatkozik a szándékos károkozás miatti felelősségre és azokra az esetekre sem, amelyekben a törvény erejénél fogva kötelező elévülési határidők állnak fenn, továbbá nem vonatkozik a termékfelelősségi törvény szerinti felelősség esetére sem.

 

7. Árak

Az áru árára vonatkozóan megállapodni csak a 2. pontban meghatározottak szerinti írásbeli visszaigazolás, vagy teljesítés esetén létrejött megállapodás szerint lehetséges. A forgalmi adó a mindenkor hatályos mértékben külön felszámításra kerül. A visszaigazolt árak – amennyiben írásban ettől eltérő megállapodás nem születik – 30 napig hatályosak. A mindenkori, határidő nélküli árváltoztatás jogát - ármegállapodás esetén is - fenntartjuk, ha és amint az ásványolaj gazdaság összességében a költségvetési illetékek (például ásványolaj-adó, használtolaj-illeték, stb.), a kötött tarifás szállítási díjak, a nyersanyagárak és az egyéb költségek megváltoznak. A visszaigazolt határidő leteltét követően új ármegállapodások kötésére kerül sor. Ezek elkészültéig a fenti mértékű árak alkalmazandóak továbbra is.

 

8. Fizetés

Átutalás ellenében történő értékesítés esetén a vételár kiegyenlítését 15 napon belül levonás nélkül kell teljesíteni, kivéve, ha az ajánlatban ettől eltérő határidő került megállapításra. Fizetési késedelem esetén az ECOOL Kft. késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a felszámítás időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszerese,  + 7 %. A fizetési feltételek vagy körülmények megsértése, ami a vevő hitelképességét csökkentheti, azonnal esedékessé teszi az összes követelést tekintet nélkül a futamidőben történt időközbeni módosításokra. A beszámítás jogának, illetve a visszatartási jognak az ECOOL Kft.-vel szemben történő érvényesítése csak akkor megengedett, ha az esedékes, és az Ecool Kft. által elismert vagy jogerősen megítélt követelésre vonatkozik. A 30 napnál régebben lejárt követelés behajtása érdekében jogi képviselőt veszünk igénybe, melynek költségeit a késedelembe eső fél tartozik megfizetni. A szerződéses jogviszony keretében keletkező és rendelkezésre álló adatokat célhoz kötötten tároljuk és dolgozzuk fel. Az adatvédelmi előírásokat betartjuk.

 

9. Tulajdonjog fenntartás

Minden, üzleti megállapodás keretében szállított termék a számla kiegyenlítéséig az ECOOL Kft. tulajdonában marad. Addig tehát a vevő rendes üzletmenetét kivéve - nem jogosult az áru felett rendelkezni, azokat harmadik személyeknek elzálogosítani vagy akár csak biztosítékképpen is átruházni. A viszonteladó a vételár követelést, ami őt, az Ecool Kft. tulajdonában álló áru elidegenítése alapján illeti meg, az Ecool Kft. vételár követelésének biztosítására az Ecool Kft-re engedményezi. Viszonteladó jogosult az engedményezett követeléseket addig beszedni, amíg az Ecool Kft.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek szerződésszerűen eleget tesz. Ha a vevő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, akkor a beszedett összegek az Ecool Kft.-t illetik, és azokat külön kell kezelni, megőrizni A tulajdonjog fenntartással érintett áruk más árukkal történő összekeverése vagy feldolgozása esetén az Ecool Kft.-t a tulajdonjog fenntartással érintett áru értékének arányában az új dolgon közös tulajdoni hányad illet meg. Az első és második bekezdés ennek során értelemszerűen alkalmazásra kerül.

 

10. Felmondás

A felek a felmondási jogukat a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. A szerződéses jogviszony felmondása esetén a már átvett terméket a partner köteles kifizetni, az ECOOL Kft. a megrendelt, de még át nem adott terméket nem köteles átadni. Jogos indokkal érvényesített felmondási jog esetén sem szűnik meg a felek közötti teljes anyagi elszámolás kötelezettsége.

 

11. Alkalmazandó jog

Amennyiben egy kikötés semmis lenne, vagy azzá válna, a többi rendelkezés érvényes marad. Jogvita esetére a felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, valamint a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.